Què és el TCO?

Sovint llegim aquestes sigles quan llegim articles sobre compressors i maquinària, però què és exactament el TCO o Total Cost of Ownership? i per què és important? El TCO o cost total de propietat és un concepte que engloba tots els costos significatius que comporta un compressor com el cost energètic, el cost de manteniment […]