Filtres d’aire. Sèrie SSF

Cada vegada més aplicacions industrials requereixen d’un aire comprimit estèril, tot i estar en condicions extremes. A més d’obtenir una filtració de màxima eficàcia pel què fa referència a virus i altres microorganismes, un altre aspecte clau és la de garantir caudal de pressió elevat a pressions diferencials baixes.

Aquesta gamma de filtres és ideal per a industries de l’envasat, biotecnologia, cerveseres, farmacèutiques, prosessos de fermentació.  hospitals …